I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия за дарения определят взаимоотношенията между Сдружение „Тугедър фор“ и дарителите физически и юридически лица.

2. „ДАРИТЕЛ“ по смисъла на настоящите общи условия е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за дарителство със Сдружението – еднократно или редовно. Даренията могат да бъдат в пари или в натура.

 3. „БЕНЕФИЦИЕНТ“ по смисъла на настоящите Общи условия е физическо или юридическо лице, в полза на което Сдружението предоставя определена сума или движима вещ, в изпълнение волята на дарителя, посочена в индивидуалния му договор със Сдружението.

4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Сдружението и за Дарителите, които удостоверяват това с подписа си под договора за дарение. Договор за дарение се предоставя от Сдружението, след получаване на данни за Дарителя по email на office@togetherfor.eu. Дарителите се считат уведомени за същите от датата на публикуването им по реда на т. 26 по-долу.

II. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

5. Сдружението сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.

6. В договора дарителите предоставят в писмен вид следната информация за себе си:

· За физически лица – ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност и постоянен адрес на лицето на територията на Република България.

· За юридически лица и еднолични търговци – номер на данъчна регистрация и на регистрация по БУЛСТАТ, адрес на управление, трите имена на официалния представител, компетентен да подпише договора.

· За дарения над 30 000 лева Сдружението изисква допълнителни документи според приетите от Сдружението Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

7. Дарителят избира и посочва коя кауза ще подкрепя. III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ

8. Сдружението удържа средства от дарените от ДАРИТЕЛЯ суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.

9. Сдружението използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:

· Мониторинг и контрол

· Укрепване на бенефициентите чрез подходящи дейности – обучения, консултации, дейности за популяризиране.

· Текущо информиране на дарителите

· Годишна отчетност

· Административен разход и развитие на организацията

· Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор. Когато не е определен изрично размер, Сдружението прилага 10% от сумата на дарението.

IV. ПРАВА НА ДАРИТЕЛЯ

10. Да ползва услугите на Сдружението в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за дарение.

11. Да променя чрез писмено заявление договора си за дарение, включително размера и честотата на дарителските си вноски, както и конкретната кауза, за която да бъдат насочвани те.

12. Да получава при поискване (извън реда на т. 21 от настоящите Общи условия) информация от Сдружението за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на Сдружението.

13. Да посочи на определено за целта място в договора, че не желае името му да бъде оповестявано пред трети лица.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ

14. Да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за дарение.

15. Да съобщава на Сдружението всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на служебна бележка за направените дарения през годината към сдружението.

VI. ПРАВА НА СДРУЖЕНИЕТО

16. Да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.

17. Да оповестява публично имената на своите дарители, освен в случаите по реда на т. 13 от настоящите Общи условия.

18. Да разпределя постъпилите дарения (Финансови или материални ресурси), които надвишават нуждите за определена кауза, за последващи такива.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

19. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите Общи условия и индивидуалния договор за дарение.

20. Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти, като спазва писмено изразената воля на дарителите.

21. Регулярно да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си.

22. Ежегодно и в срок да публикува своя годишен отчет.

23. Да осигури анонимността на дарителите по реда на т. 13 от настоящите Общи условия.

24. Сдружението не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи Сдружението е длъжно да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителителя.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ

25. Действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до Сдружението.

IX. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

26. Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.11.2020 г., като една седмица преди тази дата Сдружението ги публикува в Интернет.

X. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

27. При промяна на настоящите Общи условия Сдружението се задължава да информира за това дарителите не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.

XI. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ДАРИТЕЛИ

28. Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените дарители към датата на влизане в сила.

XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ С Подписване на Договор за дарение със Сдружението, същото приема, че Дарителя/Бенефициента се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с всички техни разпоредби и се задължава безусловно да ги спазва. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя/и от клаузите в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на Общите условия като цяло или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВO

29. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.